geotargeted

  1. PVS

    Hướng dẫn Quảng cáo Geotargeted trong Xenforo

    Quảng cáo Geotargeted trong Xenforo 1) Tải về GeoLite binary / gzip tại: GeoLite Legacy Downloadable Databases « Maxmind Developer Site 2) Giải nén Geolite và đặt GeoIP.dat trong một thư mục có tên geo trong thư mục gốc máy chủ của bạn 3) Tạo một tập tin có tên là geo.php với các nội dung sau...
Top Bottom