guest posting

  1. PVS

    Addon 2x Guest Posting for XenForo 2.x by AddonsLab - Khách có thể đăng bài cho XenForo 2 1.8.0

    Guest Posting for XenForo 2.x by AddonsLab - Khách có thể đăng bài cho XenForo 2 1.8.0 Add-on cho phép khách tạo trả lời chủ đề/bài viết và đăng ký sau khi họ đã đăng nội dung. Điều này làm cho việc đăng bài trên diễn đàn của bạn trở nên hấp dẫn, nhưng tự động xử lý tin nhắn rác và đăng ký...
  2. PVS

    Addon 2x Guest Posting - Khách có thể đăng bài cho XenForo 2

    Guest Posting - Khách có thể đăng bài cho XenForo 2 1.4.0 Add-on cho phép khách tạo trả lời chủ đề/bài viết và đăng ký sau khi họ đã đăng nội dung. Điều này làm cho việc đăng bài trên diễn đàn của bạn trở nên hấp dẫn, nhưng tự động xử lý tin nhắn rác và đăng ký không hợp lệ bằng cách xóa định...
Top Bottom