guide

  1. PVS

    Hướng dẫn Last Post Node Icons Guide - Hướng dẫn thêm biểu tượng vào Last Post Node (Cho UI.X Themes)

    Last Post Node Icons Guide - Hướng dẫn thêm biểu tượng vào Last Post Node (Cho UI.X Themes) Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm biểu tượng vào sau bài viết cuối của Node. Đầu tiên vào template node_forum_level_2 Tìm: <div class="media__object media--left"> <xen:include...
Top Bottom