hoat anh

  1. PVS

    Tutorial 2x Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2

    Animated online indicator - Chỉ báo trực tuyến hoạt ảnh cho XenForo 2.2 Một hoạt ảnh đơn giản cho chỉ báo thành viên trực tuyến Trong template extra.less, hãy thêm cái này: .message-avatar-online:after { content: ''; position: absolute; width: 32px; height: 32px; margin...
  2. PVS

    Addon 2x [cXF] Animations - Hoạt ảnh cho XenForo 2 1.1.0

    [cXF] Animations - Hoạt ảnh cho XenForo 2 1.1.0 Thêm hoạt ảnh vào các phần tử được xác định trước hoặc các phần tử mà bạn chọn với các cài đặt bổ sung. Tính năng: thêm hoạt ảnh vào các phần tử được xác định trước (hiện tại: huy hiệu cho Hộp thư đến và Cảnh báo, huy hiệu cho liên kết staff...
Top Bottom