icons in visitor menu

  1. PVS

    Tutorial 2x [cXF] Icons in Visitor menu - Thêm biểu tượng trong menu Visitor XenForo 2

    [cXF] Icons in Visitor menu - Thêm biểu tượng trong menu Visitor XenForo 2 Bạn có muốn thêm các biểu tượng trong menu Visitor như thế này không? Thêm đoạn code này vào template extra.less của bạn: /* Icons in Visitor menu */ .menu-content.js-visitorMenuBody .menu-linkRow { padding: 6px...
Top Bottom