kiem tra

 1. PVS

  Other 2x SHA256 File CheckSum - Tổng số kiểm tra tệp SHA256 cho XenForo 2

  SHA256 File CheckSum - Tổng số kiểm tra tệp SHA256 cho XenForo 2 Chỉnh sửa các XML template và mệt mỏi với việc tạo Checksum SHA256 cho XenForo và các phần mềm khác? Đây là một công cụ đơn giản sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.2

  Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.2 CheckTable có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm ra bảng hoặc trường nào không còn được sử dụng trong cài đặt XF. Phiên bản này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các thử nghiệm mở rộng đầu tiên ổn định và đạt yêu cầu. Có một flag cho "config.php" mà bạn có thể...
 3. PVS

  Addon 2x Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.1

  Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.1 CheckTable có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm ra bảng hoặc trường nào không còn được sử dụng trong cài đặt XF. Phiên bản này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các thử nghiệm mở rộng đầu tiên ổn định và đạt yêu cầu. Có một flag cho "config.php" mà bạn có thể...
 4. PVS

  Addon 2x Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.0 Beta 3

  Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.0 Beta 3 CheckTable có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm ra bảng hoặc trường nào không còn được sử dụng trong cài đặt XF. Phiên bản này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các thử nghiệm mở rộng đầu tiên ổn định và đạt yêu cầu. Có một flag cho "config.php" mà bạn...
 5. PVS

  Addon 2x Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.0 Beta 2

  Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.0 Beta 2 CheckTable có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm ra bảng hoặc trường nào không còn được sử dụng trong cài đặt XF. Phiên bản này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các thử nghiệm mở rộng đầu tiên ổn định và đạt yêu cầu. Có một flag cho "config.php" mà bạn...
 6. PVS

  Addon 2x Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.0 Beta 1

  Check Tables - Kiểm tra bảng XenForo 2 1.0.0 Beta 1 CheckTable có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm ra bảng hoặc trường nào không còn được sử dụng trong cài đặt XF. Phiên bản này vẫn đang ở giai đoạn đầu. Các thử nghiệm mở rộng đầu tiên ổn định và đạt yêu cầu. Add-on này không thay đổi dữ liệu...
 7. PVS

  Addon 2x Duplicate account check - Kiểm tra tài khoản trùng lặp cho XenForo 2 2.7

  Duplicate account check - Kiểm tra tài khoản trùng lặp cho XenForo 2 2.7 Kiểm tra đăng ký mới cho các tài khoản trùng lặp. Nếu đăng ký mới được phát hiện có cùng IP và tác nhân người dùng với thành viên đã đăng nhập trong 24 giờ qua, quản trị viên sẽ nhận được email cho biết khả năng có tài...
 8. PVS

  Addon 2x Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.7

  Version Check - Kiểm tra phiên bản cho XenForo 2 1.7 Kiểm tra các add-on do XF2 Addons phát triển và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng versioncheck_ để bạn tiện theo dõi. Cách sử dụng: Chỉ những người có đặc quyền Administrator mới có thể chạy...
 9. PVS

  Addon 2x Link Check Plus - Cải tiến kiểm tra liên kết cho XenForo 2

  Link Check Plus - Cải tiến kiểm tra liên kết cho XenForo 2 1.0 Hiển thị danh sách các liên kết trong các bài viết trả về mã trạng thái HTTP 404. Mục đích chính của add-on này là cho phép dễ dàng cập nhật thủ công các liên kết bị hỏng đến một liên kết từ archive.org. Trang Link check plus...
 10. PVS

  Addon 2x Link Checker for XenForo 2.x - Trình kiểm tra liên kết cho XenForo 2.x

  Link Checker for XenForo 2.x - Trình kiểm tra liên kết cho XenForo 2.x 2.6.4 Add-on cho toàn quyền kiểm soát các liên kết bạn có trong tất cả các bài đăng của mình, cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm chúng, kiểm tra trạng thái của chúng, sửa đổi từng cái một hoặc hàng loạt. Hỗ trợ cho các loại...
 11. PVS

  Addon 2x Link check - Kiểm tra liên kết cho XenForo 2

  Link check - Kiểm tra liên kết cho XenForo 2 1.7 Xác minh các liên kết trong bài viết là hợp lệ và sẽ gửi email cho quản trị viên nếu tìm thấy mã trạng thái HTTP 404. Email được gửi hàng ngày bằng Cron entry. Mục đích của add-on này là sửa các liên kết được thêm gần đây vào các bài viết để đảm...
 12. PVS

  Addon 2x Attachment check - Kiểm tra tập tin đính kèm cho XenForo 2

  Attachment check - Kiểm tra tập tin đính kèm cho XenForo 2 1.4 Kiểm tra BBcode tập tin đính kèm inline orphaned trong tin nhắn. Chạy một Cron entry mỗi ngày và gửi email nếu tìm thấy bất kỳ BBcode tập tin đính kèm inline orphaned nào. Tính năng: Chạy Cron mỗi ngày Gửi email Tất cả...
 13. PVS

  Addon 2x Registration check - Kiểm tra đăng ký cho XenForo 2

  Registration check - Kiểm tra đăng ký cho XenForo 2 1.0 Chặn đăng ký từ các quốc gia được chỉ định. Thiết lập: Điều hướng đến https://ipstack.com/signup/free và đăng ký gói miễn phí của họ. Nhập access key vào trang option. Nhập mã quốc gia vào trang option. Chúc các bạn thành công...
 14. PVS

  Addon 2x XF2 Addons Version check - Kiểm tra phiên bản add-on XenForo 2

  XF2 Addons Version check - Kiểm tra phiên bản add-on XenForo 2 1.6 Kiểm tra các add-on được phát triển bởi XF2 Addons và báo cáo nếu có nhu cầu nâng cấp. Cách sử dụng: Chỉ những người có quyền Administrator mới có thể chạy add-on này. Trong thanh địa chỉ trình duyệt của bạn, thêm...
 15. PVS

  Addon Registration Check - Kiểm tra đăng ký

  Registration Check - Kiểm tra đăng ký 1.0 Chặn đăng ký đối với các quốc gia được chỉ định. Trang Options Tin nhắn báo lỗi Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu bằng registrationcheck_ để thuận tiện cho bạn. Setup: Điều hướng đến https://ipstack.com/signup/free và đăng ký gói miễn phí của họ...
 16. PVS

  Addon Attach Count Check - Kiểm tra số lượt đính kèm

  Attach Count Check - Kiểm tra số lượt đính kèm 1.0 Kiểm tra giá trị thích hợp của field attach_count trong bảng xf_post. Add-on này sẽ kiểm tra giá trị thích hợp của field attach_count trong bảng xf_post và nếu các giá trị không chính xác được tìm thấy sẽ cung cấp liên kết để cập nhật các...
 17. PVS

  Addon 2x Check Title Uppercase For XF2 - Kiểm tra tiêu đề chữ hoa cho XenForo 2

  Check Title Uppercase For XF2 - Kiểm tra tiêu đề chữ hoa cho XenForo 2 1.0.0 Addon đơn giản này sẽ kiểm tra tiêu đề, nếu tiêu đề có nhiều chữ hoa hơn mức cho phép, thành viên sẽ không đăng được bài viết đó. Bạn có thể thiết lập mức tỷ lệ phần trăm cho phép của chữ hoa trong tiêu đề một cách dễ...
 18. PVS

  Addon 2x Email Check - Kiểm tra Email cho XenForo 2

  Email Check - Kiểm tra Email cho XenForo 2 2.0.1 Đây là một addon đơn giản kiểm tra các email được nhập bởi người dùng trong quá trình đăng ký qua api của: validator.pizza ipqualityscore.com Giới hạn của add-on: Số lượng yêu cầu được giới hạn ở 120 yêu cầu mỗi giờ với mỗi địa chỉ IP cho...
 19. PVS

  Addon Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới

  Check for similar thread before posting a new one - Kiểm tra chủ đề liên quan trước khi đăng một bài viết mới 1.0 Tính năng: - Đưa ra một hoặc nhiều chủ đề tương tự với tiêu đề bạn nhập vào - Di chuột qua tiêu đề và cho phép xem trước một chút về nội dung của chủ đề - Không cần chỉnh sửa bất cứ...
 20. PVS

  Addon 2x Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood cho XenForo 2

  Redis Flood Check - Kiểm tra Redis Flood cho XenForo 2 2.0.4 Di chuyển flood checking sử dụng Redis-based key atomic chứ không phải bảng scratch trong MySQL. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom