ladder

  1. PVS

    Addon 2x XFCoder :: Title Ladder Gems - Đá quý cho cấp bậc tiêu đề XenForo 2.2 1.0.0

    XFCoder :: Title Ladder Gems - Đá quý cho cấp bậc tiêu đề XenForo 2.2 1.0.0 Hình dung vị trí của người dùng trên User Title Ladder. Bạn có thể chọn hình ảnh mặc định cho các cấp bậc, cũng như các hình ảnh tùy chỉnh cho từng cấp độ. Bạn có thể thêm CSS tùy chỉnh trong style properties để tạo...
Top Bottom