last post date on thread view

  1. PVS

    Addon 2x [cXF] Last post date on thread view - Thêm ngày đăng bài cuối cùng trong Thread View XenForo 2

    [cXF] Last post date on thread view - Thêm ngày đăng bài cuối cùng trong Thread View XenForo 2 1.0.0 Thêm ngày đăng cuối cùng bên dưới tiêu đề chủ đề trong thread view. Nó sẽ hiển thị là Hoạt động mới nhất (Latest activity). Nó sẽ chỉ hiển thị ngày đăng cuối cùng nếu có nhiều hơn một bài viết...
Top Bottom