linux

  1. PVS

    Hướng dẫn How To Change Domain Name - Hướng dẫn cách thay đổi tên miền

    How To Change Domain Name - Hướng dẫn cách thay đổi tên miền Tài liệu này được viết cho máy chủ Linux chạy Apache & SQL và tất nhiên Xenforo. Ở giai đoạn này, giả sử bạn đã có mua một tên miền mới và thiết lập DNS của mình; và bạn có thể truy cập SSH. Lưu ý: Thay thế tất cả thông tin có MÀU ĐỎ...
Top Bottom