listener

  1. PVS

    Tìm hiểu sự kiện trong JavaScript và cách bắt sự kiện trong DOM

    Tìm hiểu sự kiện trong JavaScript và cách bắt sự kiện trong DOM Bạn có thể sử dụng code JavaScript để thực thi một sự kiện nào đó xảy ra, ví dụ khi người dùng bấm vào một phần tử cụ thể, khi di chuyển chuột trên phần tử, khi submit form ... Các sự kiện này coi như thuộc tính của phần tử, thuộc...
Top Bottom