Tìm hiểu sự kiện trong JavaScript và cách bắt sự kiện trong DOM

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,697
Tìm hiểu sự kiện trong JavaScript và cách bắt sự kiện trong DOM

Bạn có thể sử dụng code JavaScript để thực thi một sự kiện nào đó xảy ra, ví dụ khi người dùng bấm vào một phần tử cụ thể, khi di chuyển chuột trên phần tử, khi submit form ...

Các sự kiện này coi như thuộc tính của phần tử, thuộc tính sẽ gán tên hàm được thi hành.

Ví dụ sự kiện khi bấm chuột vào phần tử tương ứng với thuộc tính onclick, vậy tạo một phần tử p khi người dùng bấm chuột vào sẽ thi hành hàm bạn định nghĩa myfunc viết HTML như sau:
Mã:
<p onclick="myfunc()">some text</p>

Bảng các sự kiện HTML hay dùng

screenshot_1590719320.png

Ví dụ bắt sự kiện trên phần tử HTML
Sự kiện có thể được bắt bằng cách khai báo ngay từ thuộc tính trong HTML, ví dụ sau hiển thị popup khi người dùng bấm chuột vào phần tử
Mã:
<button onclick="show()">Click Me</button>
<script>
  function show() {
    alert("Hi there");
  }
</script>

Sự kiện sẽ được bắt bằng đoạn mã: onclick="show()"

Bắt sự kiện trên phần tử DOM - HTMLElement
Cách thứ 2 kết quả tương tự là bạn bắt sự kiện bằng mã JavaScript, thông qua đối tượng HTMLElement tìm được trên DOM
Mã:
var x = document.getElementById("demo");
x.onclick = function () {
 document.body.innerHTML = Date();
}

Sự kiện đã được bắt bằng đoạn mã: x.onclick = function() {} hoặc bằng x.onclick = functionname();

onload, onunload
onload và unload xảy ra khi người dùng mở trang và rời trang.
Mã:
<body onload="doSomething()">

Tương tự window.onload có thể được dụng để bắt dự kiện khi trang được tải.
Mã:
window.onload = function() {
  //mã
}

onchange
onchange dùng phổ biến trong hộp nhập dữ liệu văn bản. Sự kiện xảy ra khi nội dung textbox thay đổi và mất focus
Mã:
<input type="text" id="name" onchange="change()">

<script>
  function change() {
     var x = document.getElementById("name");
     x.value= x.value.toUpperCase();
  }
</script>

Lắng nghe sự kiện trên DOM
Phương thức addEventListener() sẽ gắn thêm hàm (Listener) vào một phần tử để lắng nghe sự kiện của phần tử mà không loại bỏ các hàm sự kiện đã gắn trước. Điều này giúp cho một sự kiện xảy ra có thể gọi nhiều hàm Listener gắn với sự kiện đó.
Mã:
element.addEventListener(event, listener, useCapture);

Các tham số là:
 • event tên sự kiện ví dụ "click", "mousedown", "load", "change", "mouseover", "blur" ...
 • listener tham số thứ 2 là hàm do bạn định nghĩa, muốn thi hành khi sự kiện xảy ra
 • useCapture tham số thứ 3 là giá trị true, false đây là một tùy chọn sẽ giải thích sau
Chú ý sử dụng cách này tên các sự kiện sẽ bỏ đi tiền tố on ví dụ sử dụng "click" chứ không phải onclick như phần trên.

Mã:
element.addEventListener("click", myFunction);
element.addEventListener("mouseover", myFunction);

function myFunction(event) {
 alert("Hello World!");
}

removeEventListener
Hàm dùng để loại bỏ hàm (listener) đã gắn vào sự kiện trên phần tử
Mã:
element.removeEventListener(name_event, listener);

Ví dụ sau gắn một hàm (listener) vào phần tử để lắng nghe sự kiện click, khi sự kiện đó xảy ra thì loại bỏ listener đó (không lắng nghe nữa - chỉ bấm được 1 lần).
Mã:
<button id="demo">Start</button>

<script>
  var btn = document.getElementById("demo");
  btn.addEventListener("click", myListener);
  
  function myListener(e) {
   alert(Math.random());
   btn.removeEventListener("click", myListener);
  }
</script>

Kiểu lan truyền sự kiện
Ở đây giải thích tham số thứ 3 trong hàm addEventListener, tham số useCapture

Có hai kiểu lan truyền sự kiện, bubbling và capturing

Để giải thích giả sử có phần tử div bên trong nó chứa phần tử p nếu vậy khi bấm chuột vào p thì xảy ra sự kiện click. Vậy phần tử p hay phần tử div sẽ bắt được sự kiện trước?

Nếu là capturing nghĩa là tham số thứ 3 useCapture là true thì phần tử div nhận được sự kiện trước, sau đó mới đến p

Nếu là bubbling nghĩa là tham số thứ 3 useCapture là false thì phần tử p nhận được sự kiện trước, sau đó mới đến div

capturing (useCapture = true) - sự kiện đi từ trên xuống dưới của DOM
bubbling (useCapture = false mặc định) - sự kiện truyền từ dưới lên trên trong cây DOM

Mã:
//Capturing - gốc đến ngọn
elem1.addEventListener("click", myFunction, true);

//Bubbling - từ ngọn đến gốc
elem2.addEventListener("click", myFunction, false);

Listener khi bắt các sự kiện
Nói kỹ hơn về các hàm để gắn vào sự kiện mà ta gọi là các Listener. Các hàm này có giao diện triển khai từ giao diện eventListener.handleEvent(event);

Có nghĩa là một hàm Javascript có 1 tham số, tham số đó chứa thông tin sự kiện gửi đến, mọi trường hợp bạn có định nghĩa ra các hàm Listener với cấu trúc như sau:
Mã:
/***
 *
 * @param event Event
 */
function myListener(event) {

}

Khi Listener của bạn bắt được một sự kiện nào đó, nó luôn nhận được tham số chứa thông tin sự kiện, ở ví dụ trên lưu trong tham số event, tham số này là đối tượng kiểu Event

Event có nhiều phương thức, có một số mà bạn tham khảo luôn ở đây như:

screenshot_1590719771.png

Tạo và phát sự kiện Event
Ở ví dụ này, ta tạo ra một sự kiện có tên eventxinchao, sự kiện đó có chứa dữ liệu là dòng chữ "Dữ liệu của sự kiện", sau đó đối tượng DOM document phát đi sự kiện đó.

Mặt khác ta cũng gắn vào document một Listener đang lắng nghe sự kiện có tên eventxinchao, để mỗi khi sự kiện này xảy ra thì Listener này được gọi
Mã:
<script>
  //Tạo ra Listener ngồi nghe sự kiện eventxinchao
  document.addEventListener("eventxinchao", function (e) {
    alert(event.dulieu);
  });
  
  
  //Mỗi khi hàm này được gọi sẽ phát đi sự kiện eventxinchao
  function guiEventXinchao() {
    //Tạo ra một Event
    event = document.createEvent('Event');
    
    //Khởi tạo Event để thiết lập tên cho nó là eventxinchao
    event.initEvent('eventxinchao', true, true);
    event.dulieu = "Dữ liệu của sự kiện";
    
    //Phát sự kiện
    document.dispatchEvent(event);
  }

</script>

<button onclick="guiEventXinchao();">Gửi Event - eventxinchao</button>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom