lỗi swift_transportexception

  1. tieusuphu

    Request Xuất hiện lỗi Swift_TransportException: Email to [email protected] failed khi cài smtp gmail

    Xuất hiện lỗi Swift_TransportException: Email to [email protected] failed khi cài smtp gmail cụ thể là em cài smtp gmail vô xenforo 2 thì bị báo lỗi như tn: Swift_TransportException: Email to [email protected] failed: Connection could not be established with host smtp.gmail.com...
Top Bottom