magnifying effect on article mode images

  1. PVS

    Tutorial 2x Magnifying effect on article mode images - Hiệu ứng phóng đại trên ảnh ở chế độ bài báo cho XenForo 2.2

    Magnifying effect on article mode images - Hiệu ứng phóng đại trên ảnh ở chế độ bài báo cho XenForo 2.2 Mang lại một hiệu ứng nhỏ đẹp cho hình ảnh của bài báo. Trong template extra.less, hãy thêm đoạn này: .articlePreview-main a:hover { transform: scale(1.1) rotate(4deg)...
Top Bottom