main.js

  1. R

    Xin trợ giúp main.js

    Mình có một tệp main.js, trong đó có một đoạn để build text với thuộc tính như sau: if (addColorLabels) { const txt = document.createElementNS(xmlns, "text"); txt.setAttribute("font-family", "Tahoma")...
Top Bottom