mat khau

 1. PVS

  Addon 2x Password Tools - Công cụ mật khẩu cho XenForo 2

  Password Tools - Công cụ mật khẩu cho XenForo 2 3.3.0 Sự thay đổi này chủ yếu dựa vào các nguyên tắc của sức mạnh mật khẩu ước tính. Nó không cần mật khẩu mạnh bởi sự kết hợp của họ trên/dưới chữ, ký tự đặc biệt và số, nhưng làm thế nào chúng được dễ dàng để crack trong thực tế. Để tăng sự...
 2. PVS

  Tutorial 2x Password Reset Query - Truy vấn đặt lại mật khẩu cho XenForo 2

  Password Reset Query - Truy vấn đặt lại mật khẩu cho XenForo 2 Bạn có thể sử dụng truy vấn này để đặt lại mật khẩu của người dùng. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn quên mật khẩu admin. Bạn cần phải thay thế new-password và 1 (user_id). Bạn không cần phải thay đổi salt, nếu như bạn bạn thay đổi thì...
 3. PVS

  Addon Forum Password - Mật khẩu diễn đàn

  Forum Password - Mật khẩu diễn đàn 1.3 Mật khẩu bảo vệ diễn đàn và nội dung chủ đề. Trang Forum Password Trang Options Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ có thể nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong cookie. Chủ đề trong diễn đàn được bảo vệ...
 4. PVS

  Addon Password - Mật khẩu

  Password - Mật khẩu 1.1 Mật khẩu bảo vệ nội dung và chủ đề của diễn đàn. Trang Password Trang Options Tính năng: Cho phép một hoặc nhiều diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu. Mật khẩu chỉ có thể nhập một lần. Mật khẩu được lưu trong cookie. Chủ đề trong diễn đàn được bảo vệ bằng mật khẩu...
Top Bottom