media video options

  1. PVS

    Addon 2x Media Video Options - Tùy chọn Media Video cho XenForo 2

    Media Video Options - Tùy chọn Media Video cho XenForo 2 1.0.1 Với Media Video Options, bạn có thể sử dụng sức mạnh của ffmpeg để chuyển mã video. Một hàng bổ sung trong ACP -> Options -> XenForo Media Gallery cung cấp cho ffmpeg một số thông số video bổ sung. Tham số mặc định trong addon...
Top Bottom