multilanguage

  1. PVS

    Addon 2x MultiLanguage Tool (STMLT2) - Công cụ đa ngôn ngữ XenForo 2 1.0.2

    MultiLanguage Tool (STMLT2) - Công cụ đa ngôn ngữ XenForo 2 1.0.2 Addon này sử dụng cài đặt ngôn ngữ trình duyệt khi khách truy cập thiết lập. Khả năng di chuyển trình chọn ngôn ngữ sang thanh điều hướng cố định. Khả năng chọn cờ cho các ngôn ngữ được cài đặt. Khả năng thiết lập ngôn ngữ dựa...
  2. AdminPro1990

    Source Code Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP

    Source Code Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP Mô tả chi tiết Các tính năng của Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP Mô tả chi tiết Các tính năng của Hệ thống quản lý trường học chuyên nghiệp bằng PHP Hỗ trợ ERP Hệ thống nhập học sinh viên Nhập số lượng lớn sinh...
Top