nhan vien

  1. PVS

    Addon Staff BBcodes - Thêm BBcode cho Staff

    Staff BBcodes - Thêm BBcode cho Staff 1.1 Bốn BBcode đẹp cho các thành viên Staff của bạn hoặc cho tất cả người dùng của bạn. Không có gì mới, không có gì lớn, nhưng tôi thích nó, và có thể bạn sẽ thích nó hơn. Addon này chứa bốn bbcode: Info Help Warning Important Tất cả bạn phải làm...
  2. PVS

    Addon Post as Staff - Bài viết như Staff

    Post as Staff - Bài viết như Staff 1.0.6 Với addon này, bạn có thể đánh dấu bất kỳ bài viết của mình như Staff Posts với sự giúp đỡ của một chuyển đổi đơn giản trong màn hình trả lời. Staff Posts có thể được cấu hình để nhìn rất khác nhau từ các bài viết thông thường trên diễn đàn của bạn, và...
Top Bottom