nodesastabs

  1. PVS

    Language NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs

    NodesAsTabs Danish - Bản dịch tiếng Đan Mạch cho NodesAsTabs 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Đan Mạch cho add-on NodesAsTabs, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on NodesAsTabs trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Đan Mạch Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
Top Bottom