nsf

  1. PVS

    Addon 2x Notification Service Framework (NSF) - Framework dịch vụ thông báo (NSF) cho XenForo 2

    Notification Service Framework (NSF) - Framework dịch vụ thông báo (NSF) cho XenForo 2 1.0.0 Một tập hợp các dịch vụ và chức năng cho phép tích hợp dịch vụ thông báo của bên thứ ba dễ dàng. Xin lưu ý: Addon này không cung cấp bất kỳ chức năng độc lập hữu ích. Bạn sẽ cần phải cài đặt ít nhất...
  2. PVS

    Addon 2x Telegram Bot for NSF - Bot Telegram cho NSF

    Telegram Bot for NSF - Bot Telegram cho NSF 1.0.0 Beta 4 Cấu hình Telegram Bot của bạn để gửi cảnh báo người dùng cho người dùng đã đăng ký qua tài khoản Telegram của họ! Nhập Bot HTTP Token và Name trong các tùy chọn của ACP. Xin lưu ý: Addon này yêu cầu cài đặt và chạy add-on Notification...
Top Bottom