own

  1. PVS

    Addon 2x [MMO] Rate Own Resources - Tự xếp hạng tài nguyên XenForo 2

    [MMO] Rate Own Resources - Tự xếp hạng tài nguyên XenForo 2 2.0.1 Add-on sẽ cho phép người dùng xếp hạng và để lại phản hồi về tài nguyên của chính họ. Yêu cầu cần có XenForo Resource Manager được cài đặt. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Addon 2x Reassign Own Resource Permission - Chỉ định lại quyền sở hữu Resource cho XenForo 2

    Reassign Own Resource Permission - Chỉ định lại quyền sở hữu Resource cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này nhanh chóng và đơn giản, thêm resource permission mới, khi được set cho phép người dùng gán lại tài nguyên của riêng họ cho board member. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom