phap

 1. PVS

  Language 2x Username Change 2 by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Username Change 2 XenForo 2

  Username Change 2 by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Username Change 2 XenForo 2 2.0.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Username Change 2 của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language Custom 404 Page by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom 404 Page XenForo 2

  Custom 404 Page by Siropu French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Custom 404 Page XenForo 2 1.1.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Custom 404 Page của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Referral Contests 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Referral Contests 2 XenForo 2

  Referral Contests 2 French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Referral Contests 2 XenForo 2 2.2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Referral Contests 2 của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Conversation Folders French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Conversation Folders XenForo 2

  Conversation Folders French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Conversation Folders XenForo 2 2.0.0 Beta 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Conversation Folders của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Xenforo Ressource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Ressource Manager XenForo 2

  Xenforo Ressource Manager French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Ressource Manager XenForo 2 2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Ressource Manager của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Xenforo 2.1.x French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x

  Xenforo 2.1.x French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x 2.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho XenForo 2.1.x. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x [TH] Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Giphy XenForo 2

  [TH] Giphy French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Giphy XenForo 2 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Giphy của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x [TH] Post Comments French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Post Comments XenForo 2

  [TH] Post Comments French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Post Comments XenForo 2 1.0.0 Patch Level 1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Post Comments của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Change Title Length French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Title Length XenForo 2

  Change Title Length French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Change Title Length XenForo 2 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Change Title Length (STCTL2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x SEO (SEO2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) XenForo 2

  SEO (SEO2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho SEO (SEO2) XenForo 2 2.2.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on SEO (SEO2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language 2x Login as User (LAU2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Login as User (LAU2) XenForo 2

  Login as User (LAU2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Login as User (LAU2) XenForo 2 1.2.4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Login as User (LAU2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language 2x Alter Ego Detector (AED2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alter Ego Detector XenForo 2

  Alter Ego Detector (AED2) French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Alter Ego Detector XenForo 2 1.1.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Alter Ego Detector của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Force Users to Read a Thread (STFRT2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Force Users to Read a Thread (STFRT2) của XenForo 2 1.2.2 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Force Users to Read a Thread (STFRT2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. PVS

  Language 2x [TH] Covers French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Covers của XenForo 2

  [TH] Covers French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho [TH] Covers của XenForo 2 1.0.0 Patch Level 4 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on [TH] Covers của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 15. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2 1.0.1 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on User Thread Counter (STUTC2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 16. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Follow on Registration (AFOR2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Auto Follow on Registration (AFOR2) của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Auto Follow on Registration (AFOR2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 17. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Top Posters of the Month (TPM2) của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Top Posters of the Month (TPM2) của XenForo 2 1.3.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Top Posters of the Month (TPM2) của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 18. PVS

  Language 2x Most Ever Online French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Most Ever Online của XenForo 2

  Most Ever Online French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Most Ever Online của XenForo 2 1.0.5 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Most Ever Online của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Pháp cho Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2

  Bản dịch tiếng Pháp cho Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2 1.0.0 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Resource Manager Filter Buttons của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. PVS

  Language 2x Hide Link With Guests French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Hide Link With Guests XenForo 2

  Hide Link With Guests French Translation - Bản dịch tiếng Pháp cho Hide Link With Guests XenForo 2 2.1.7 Đây là bản dịch tiếng Pháp cho add-on Hide Link With Guests của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
Top Bottom