phuong thuc

 1. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.4

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.4 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 2. PVS

  Addon 2x [XTR] Modal Popups - Phương thức cửa sổ bật lên cho XenForo 2 1.0.1

  [XTR] Modal Popups - Phương thức cửa sổ bật lên cho XenForo 2 1.0.1 Các tùy chọn chung Bật hoặc tắt phương thức cửa sổ bật lên Tùy chọn cookie (Đơn vị: Ngày) Bạn có thể đặt số ngày cookie sẽ hoạt động. Khi bật cửa sổ bật lên, bạn có thể bật hoặc tắt tùy chọn overlay để hiển thị trong suốt trên...
 3. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.3

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.3 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 4. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.1

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.1 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 5. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.0

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.1.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 6. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2

  SparkPost Mail Transport for XF 2.2 - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả mail thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Đây là phiên bản tương thích với XF v2.2 và đã được viết lại hoàn toàn để hỗ trợ thư viện...
 7. PVS

  Cách dùng jQuery để ẩn hiện phần tử HTML DOM có kèm hiệu ứng

  Cách dùng jQuery để ẩn hiện phần tử HTML DOM có kèm hiệu ứng Trong jQuery có các phương thức như hide(), show(), toggle(), fadeToggle(), slideToggle(). Những phương thức này có chức năng ẩn hiện phần tử có kèm hiệu ứng. Hiệu ứng Hide/Show jQuery có một số hiệu ứng động rất dễ để sử dụng. Trong...
 8. PVS

  Tìm hiểu các phương thức loại bỏ phần tử khỏi DOM HTML của jQuery

  Tìm hiểu các phương thức loại bỏ phần tử khỏi DOM HTML của jQuery Trong jQuery có vài phương thức để loại bỏ phần tử trong DOM như: .empty(), .remove(), .detach() .empty() : phương thức này loại bỏ tất cả các phần tử con của phần tử chọn được. .remove() : loại bỏ các phần tử chọn được...
 9. PVS

  Cách sử dụng các phương thức jQuery để tương tác với CSS class

  Cách sử dụng các phương thức jQuery để tương tác với CSS class jQuery có một số phương thức làm việc với class CSS như: .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass() addClass thêm class vào phần tử removeClass xóa đi class trong phần tử hasClass kiểm tra xem phần tử có một CSS class...
 10. PVS

  Cách sử dụng các phương thức để đọc và gán giá trị cho phần tử HTML bằng jQuery

  Cách sử dụng các phương thức để đọc và gán giá trị cho phần tử HTML bằng jQuery JQuery có một số phương thức để tương tác với nội dung của các phần tử HTML. Trong đó phương thức html() được dùng để lấy nội dung phần tử được chọn, nó lấy cả nội dung HTML markup. Còn nếu muốn chỉ lấy nội dung...
 11. PVS

  Tìm hiểu các phương thức của đối tượng Date để làm việc với thời gian trong JavaScript

  Tìm hiểu các phương thức của đối tượng Date để làm việc với thời gian trong JavaScript Để làm việc với ngày tháng bạn có thể sử dụng đối tượng Date, nó chứa các phương thức để lấy ngày, giờ, ... Để tạo ra đối tượng Date cho ngày tháng hiện tại dùng cú pháp var d = new Date(); Ngoài ra để biểu...
 12. PVS

  Addon 2x SparkPost Mail Transport - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2

  SparkPost Mail Transport - Thêm phương thức SparkPost để gửi mail cho XenForo 2 1.1.0 Thêm tùy chọn SparkPost mail transport để gửi tất cả thư thông qua tài khoản SparkPost của bạn. Addon này có email bị trả lại đầy đủ và hỗ trợ xử lý email chưa được đăng ký bằng SparkPost Events API - không...
 13. PVS

  Addon 2x Methods - Hiển thị danh sách Methods của XenForo 2

  Methods - Hiển thị danh sách Methods của XenForo 2 1.1 Hiển thị danh sách các phương thức XenForo. Điều này được thiết kế như một sự trợ giúp cho các nhà phát triển add-on XenForo. Cách sử dụng: Thêm "methods" vào URL diễn đàn của bạn trong trình duyệt. Chúc các bạn thành công...
 14. PVS

  Hướng dẫn Tìm hiểu về một số phương thức của mảng trong Javascript

  Tìm hiểu về một số phương thức của mảng trong Javascript Để viết các ứng dụng với javascript thì việc vận dụng mảng là một điều hết sức cần thiết. Javascript cũng như các ngôn ngữ lập trình khác cũng có mảng và cách thức làm việc của mảng trong Javascript cũng tương tự, vấn đề cần quan tâm là...
Top Bottom