ping bài

  1. Blue

    Addon 2x [VNXF 2x] Auto Ping - Ping bài viết lên các bộ máy tìm kiếm thông qua PingOMatic

    Addon này được cải tiến lên XenForo 2 từ ý tưởng của addon cùng tên của xenCODE dùng cho XenForo 1. Add-on [VNXF 2x] Auto Ping - Ping bài viết lên các bộ máy tìm kiếm thông qua PingOMatic đơn giản chỉ ping bài viết đến các bộ máy tìm kiếm và feed readers thông qua pingomatic.com. Sau khi bạn...
Top Bottom