post flood permissions

  1. PVS

    Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.2.1

    Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.2.1 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Quyền chủ đề/Bài viết; New Thread - Enable Per node rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi node) New...
  2. PVS

    Addon 2x Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.1.0

    Post Flood Permissions - Thêm quyền để giới hạn tốc độ đăng bài cho XenForo 2 2.1.0 Cung cấp quyền cho các nhóm người dùng để tùy chọn giới hạn tốc độ đăng bài thích hợp bao gồm các quyền sau: Post Reply - Enable Per thread rate limiting (Bật giới hạn tốc độ mỗi chủ đề) Post Reply - Per thread...
Top Bottom