premium

 1. PVS

  Addon 2x [BR] Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2 1.1.0

  [BR] Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2 1.1.0 Cấp cho người dùng và phân loại là hai nhiệm vụ lớn của quản trị viên. Và nếu trang web của bạn giống như một xã hội thu nhỏ, với tư cách là quản trị viên, bạn có thể sẽ cấp tín dụng cho những người dùng có ảnh hưởng đến những người...
 2. PVS

  Addon 2x Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2

  Credits Premium - Tín dụng cao cấp cho XenForo 2 1.0.0 Cấp cho người dùng và phân loại là hai nhiệm vụ lớn của quản trị viên. Và nếu trang web của bạn giống như một xã hội thu nhỏ, với tư cách là quản trị viên, bạn có thể sẽ cấp tín dụng cho những người dùng có ảnh hưởng đến những người khác...
 3. PVS

  Addon 2x Premium Page - Trang Premium cho XenForo 2

  Premium Page - Trang Premium cho XenForo 2 2.0.4 Add-on này cho phép bạn tạo trang Premium! Trang này là nơi giới thiệu những lợi thế bạn cung cấp cho các thành viên của mình sau khi mua Premium Access. Quyền của Usergroup cho phép bạn thiết lập người có thể xem trang. Bạn có thể tạo...
 4. PVS

  Hướng dẫn Hướng dẫn set quyền Resource Manager cho các usergroup bơ bản

  Hướng dẫn set quyền Resource Manager cho các usergroup bơ bản Hướng dẫn này có thể có ích cho một số bạn. Nếu bạn là một chuyên gia với quyền sử dụng XenForo bạn chắc chắn sẽ không cần nó, do đó, không cần phải lãng phí thời gian của bạn với nó. Trường hợp: Bạn đã có hai loại nhóm thành viên...
 5. PVS

  Addon HTML Newsletter Premium Template - Template cao cấp cho HTML Newsletter

  HTML Newsletter Premium Template - Template cao cấp cho HTML Newsletter 1.1.0 Đây là một premium template cho add-on HTML Newsletter Generator. Template này hiện hỗ trợ chủ đề đặc trưng, chủ đề và resource manager. Màu sắc có thể được thay đổi theo các tùy chọn HTML Newsletter Premium Theme...
 6. PVS

  Addon Credits Premium - Tín dụng cao cấp

  Credits Premium - Tín dụng cao cấp 2.0.14 Add-on này liên quan đến hầu hết các hoạt động trên Xenforo với rất nhiều chức năng. Nó kiểm soát toàn bộ các giao dịch của các khoản tín dụng. Nó là một phần không thể thiếu trong trang web của bạn dựa trên Xenforo. Credits Premium cung cấp nhiều chức...
 7. PVS

  Addon Premium Page - Trang Premium

  Premium Page - Trang Premium 1.1.4 Add-on này cho phép bạn tạo ra một trang Premium! (5 cột và 8 hàng) Trang này là một điển hình về quyền lợi bạn cung cấp cho các thành viên của bạn sau khi đã mua Premium Access. Tính năng: Mỗi lựa chọn đề cập dưới đây được liên kết với một thuộc tính, vì...
Top Bottom