preview

 1. PVS

  Addon 2x [DBTech] Preview Last Post - Xem trước bài viết cuối cùng 1.2.0

  [DBTech] Preview Last Post - Xem trước bài viết cuối cùng 1.2.0 Preview Last Post là một sửa đổi được thiết kế để tạo ra hover-over để xem trước "last post date" trong danh sách chủ đề khi xem một diễn đàn. Cách sử dụng Bạn muốn có được một gợi ý về nội dung bài viết cuối cùng của một chủ đề...
 2. PVS

  Addon 2x Remove preview - Loại bỏ xem trước cho XenForo 2 1.0

  Remove preview - Loại bỏ xem trước cho XenForo 2 1.0 Loại bỏ nút xem trước trong thanh công cụ của trình soạn thảo. Trước khi cài add-on Sau khi cài add-on Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [J] Thread Preview - Xem trước chủ đề XenForo 2.2 1.7.1

  [J] Thread Preview - Xem trước chủ đề XenForo 2.2 1.7.1 Thêm nút xem trước chủ đề cho diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 4. PVS

  Addon 2x [J] Thread Preview - Xem trước chủ đề XenForo 2.2 1.7.0

  [J] Thread Preview - Xem trước chủ đề XenForo 2.2 1.7.0 Thêm nút xem trước chủ đề cho diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.3

  [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.3 Add-on này thêm một widget sẽ hiển thị các chủ đề mới hoặc các chủ đề có bài đăng mới, trong node Page được quản trị viên chọn. Danh sách các chủ đề được hiển thị ở định dạng bài viết và có thể được đặt để hiển...
 6. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Zip Preview - Xem trước Zip cho XenForo 2 2.1.1

  [OzzModz] Zip Preview - Xem trước Zip cho XenForo 2 2.1.1 Hiển thị nội dung (tệp/thư mục) có trong tệp zip đính kèm. Cho phép các thành viên xem những gì được bao gồm trong tệp trước khi họ tải xuống. Hiện tại, các khu vực được hỗ trợ là: Tệp đính kèm bài đăng (và bất kỳ nơi nào khác sử dụng...
 7. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.2

  [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.2 Add-on này thêm một widget sẽ hiển thị các chủ đề mới hoặc các chủ đề có bài đăng mới, trong node Page được quản trị viên chọn. Danh sách các chủ đề được hiển thị ở định dạng bài viết và có thể được đặt để hiển...
 8. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Remove Preview Button In Editor - Loại bỏ nút Xem trước trong Editor của XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Remove Preview Button In Editor - Loại bỏ nút Xem trước trong Editor của XenForo 2.2 2.0.0 Addon đơn giản loại bỏ nút xem trước khỏi trình soạn thảo. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Addon 2x [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2

  [EAE Add-ons] Thread preview widget - Widget xem trước chủ đề cho XenForo 2.2 1.1.0 Add-on này thêm một widget sẽ hiển thị các chủ đề mới hoặc các chủ đề có bài đăng mới, trong node Page được quản trị viên chọn. Danh sách các chủ đề được hiển thị ở định dạng bài viết và có thể được đặt để hiển...
 10. PVS

  Addon 2x Thread Preview - Xem trước chủ đề cho XenForo 2

  Thread Preview - Xem trước chủ đề cho XenForo 2 2.0.3 Add-on này sẽ giúp bạn xem trước chủ đề. Bạn có thể xem trước một ít nội dung của chủ đề tại thread_list. Nếu chủ đề chỉ chứa hình ảnh thì bạn sẽ không thấy gì cả vì add-on không hỗ trợ hiện hình ảnh của chủ đề, nếu bạn muốn hiển thị bạn có...
 11. PVS

  Addon 2x Preview Last Post - Xem trước bài viết cuối cùng

  Preview Last Post - Xem trước bài viết cuối cùng 1.1.1 Preview Last Post là một sửa đổi được thiết kế để tạo ra hover-over để xem trước "last post date" trong danh sách chủ đề khi xem một diễn đàn. Cách sử dụng Bạn muốn có được một gợi ý về nội dung bài viết cuối cùng của một chủ đề, mà không...
Top Bottom