put staffbar into navbar

  1. PVS

    Tutorial 2x Put StaffBar into NavBar - Đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2

    Put StaffBar into NavBar - Đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2 Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2. Bước 1: Chỉnh sửa PAGE_CONTAINER. Tìm đoạn sau: <div class="p-nav-opposite"> <div class="p-navgroup p-account ..... Sau đó thêm dòng...
Top Bottom