Tutorial 2x Put StaffBar into NavBar - Đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,698
Put StaffBar into NavBar - Đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2.

1588568728901.png

Bước 1: Chỉnh sửa PAGE_CONTAINER. Tìm đoạn sau:
Mã:
      <div class="p-nav-opposite">
        <div class="p-navgroup p-account .....

Sau đó thêm dòng này ngay bên dưới đoạn trên:
Mã:
<xf:include template="template_pnavStaffBar" />

Trông như sau:
Mã:
      <div class="p-nav-opposite">
        <div class="p-navgroup p-account {{ $xf.visitor.user_id ? 'p-navgroup--member' : 'p-navgroup--guest' }}">
          <xf:include template="template_pnavStaffBar" />
          <xf:if is="$xf.visitor.user_id">

Bước 2: Thêm template template_pnavStaffBartemplate_pnavStaffBar.less.

Thêm đoạn code sau vào template "template_pnavStaffBar.less":
Mã:
.p-staffBar {display: none;}
.p-navStaffBar {display: inline-block;}
@media (max-width: @xf-responsiveNarrow) {
  .p-navStaffBar {display: none;}
  .p-staffBar {display: inline-block;}
}
.p-navgroup-link {
  &.p-navgroup-link--approvalqueue i:after {.m-faContent(@fa-var-user-check, 1em);}
  &.p-navgroup-link--reports i:after {.m-faContent(@fa-var-siren, 1em);}
  &.p-navgroup-link--moderatortools i:after {.m-faContent(@fa-var-tools, 1em);}
  &.p-navgroup-link--admincp i:after {.m-faContent(@fa-var-cogs, 1em);}
  &.p-navgroup-link-staffbar {
    &.p-navgroup-link--iconic .p-navgroup-linkText,
    &.p-navgroup-link--textual i{display: none;}
  }
}
.p-navgroup-link-staffbar {
  opacity: .6;
  &:hover, &.badgeContainer--highlighted, &.is-menuOpen {opacity: 1;}
}

.p-navgroup-link--admincp{display:none}

Thêm đoạn code sau vào template "template_pnavStaffBar":
Mã:
<xf:css src="template_pnavStaffBar.less" />
<xf:if contentcheck="true">
      <xf:contentcheck>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && $xf.session.unapprovedCounts.total">
          <a href="{{ link('approval-queue') }}" class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--approvalqueue badgeContainer badgeContainer--visible {{ ($xf.visitor.is_moderator && $xf.session.unapprovedCounts.total) ? ' badgeContainer--highlighted' : '' }}"
                data-badge="{$xf.session.unapprovedCounts.total|number}"
                title="{{ phrase('approval_queue') }}"
                aria-label="{{ phrase('approval_queue')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('approval_queue') }}  </span>
          </a>
        </xf:if>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && !$xf.options.reportIntoForumId && $xf.session.reportCounts.total">
          <a href="{{ link('reports') }}"
            class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--reports badgeContainer badgeContainer--visible {{ ($xf.session.reportCounts.total && ($xf.session.reportCounts.lastBuilt > $xf.session.reportLastRead) OR $xf.session.reportCounts.assigned) ? ' badgeContainer--highlighted' : '' }}"
            data-badge="{{ $xf.session.reportCounts.assigned ? $xf.session.reportCounts.assigned|number . ' / ' . $xf.session.reportCounts.total|number : $xf.session.reportCounts.total|number }}"
            title="{{ $xf.session.reportCounts.lastBuilt ? phrase('last_report_update:')|for_attr . ' ' . date_time($xf.session.reportCounts.lastBuilt) : '' }}"
                aria-label="{{ phrase('reports')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('reports') }}  </span>
          </a>
        </xf:if>
        <xf:if contentcheck="true">
          <a class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--moderatortools" data-xf-click="menu" data-xf-key="alt+m" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false" aria-haspopup="true"
                title="{{ phrase('moderator') }}"
                aria-label="{{ phrase('approval_queue')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('admin_navigation.tools') }}  </span>
          </a>
          <div class="menu menu--structural" data-menu="menu" aria-hidden="true">
            <div class="menu-content">
              <h4 class="menu-header">{{ phrase('admin_navigation.tools') }}</h4>
              <xf:contentcheck>
              <!--[XF:mod_tools_menu:top]-->
              <xf:if is="$xf.visitor.is_admin">
                <a href="{{ base_url('admin.php') }}" class="menu-linkRow" title="{{ phrase('admin_control_panel') }}">{{ phrase('admin_control_panel') }}</a>
              </xf:if>
              <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator">
                <a href="{{ link('approval-queue') }}" class="menu-linkRow">{{ phrase('approval_queue') }}</a>
              </xf:if>
              <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && !$xf.options.reportIntoForumId">
                <a href="{{ link('reports') }}" class="menu-linkRow" title="{{ $xf.session.reportCounts.lastBuilt ? phrase('last_report_update:')|for_attr . ' ' . date_time($xf.session.reportCounts.lastBuilt) : '' }}">{{ phrase('reports') }}</a>
              </xf:if>
              <!--[XF:mod_tools_menu:bottom]-->
              </xf:contentcheck>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_admin">
          <a href="{{ base_url('admin.php') }}" class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--admincp" target="_blank"
                title="{{ phrase('admin') }}"
                aria-label="{{ phrase('reports')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
          <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('admin') }}  </span></a>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
</xf:if>

Lưu lại là xong.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom