Tutorial 2x Put StaffBar into NavBar - Đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
15,185
Được Like
11,583
Put StaffBar into NavBar - Đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn đưa StaffBar vào NavBar cho XenForo 2.

1588568728901.png

Bước 1: Chỉnh sửa PAGE_CONTAINER. Tìm đoạn sau:
Mã:
      <div class="p-nav-opposite">
        <div class="p-navgroup p-account .....

Sau đó thêm dòng này ngay bên dưới đoạn trên:
Mã:
<xf:include template="template_pnavStaffBar" />

Trông như sau:
Mã:
      <div class="p-nav-opposite">
        <div class="p-navgroup p-account {{ $xf.visitor.user_id ? 'p-navgroup--member' : 'p-navgroup--guest' }}">
          <xf:include template="template_pnavStaffBar" />
          <xf:if is="$xf.visitor.user_id">

Bước 2: Thêm template template_pnavStaffBartemplate_pnavStaffBar.less.

Thêm đoạn code sau vào template "template_pnavStaffBar.less":
Mã:
.p-staffBar {display: none;}
.p-navStaffBar {display: inline-block;}
@media (max-width: @xf-responsiveNarrow) {
  .p-navStaffBar {display: none;}
  .p-staffBar {display: inline-block;}
}
.p-navgroup-link {
  &.p-navgroup-link--approvalqueue i:after {.m-faContent(@fa-var-user-check, 1em);}
  &.p-navgroup-link--reports i:after {.m-faContent(@fa-var-siren, 1em);}
  &.p-navgroup-link--moderatortools i:after {.m-faContent(@fa-var-tools, 1em);}
  &.p-navgroup-link--admincp i:after {.m-faContent(@fa-var-cogs, 1em);}
  &.p-navgroup-link-staffbar {
    &.p-navgroup-link--iconic .p-navgroup-linkText,
    &.p-navgroup-link--textual i{display: none;}
  }
}
.p-navgroup-link-staffbar {
  opacity: .6;
  &:hover, &.badgeContainer--highlighted, &.is-menuOpen {opacity: 1;}
}

.p-navgroup-link--admincp{display:none}

Thêm đoạn code sau vào template "template_pnavStaffBar":
Mã:
<xf:css src="template_pnavStaffBar.less" />
<xf:if contentcheck="true">
      <xf:contentcheck>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && $xf.session.unapprovedCounts.total">
          <a href="{{ link('approval-queue') }}" class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--approvalqueue badgeContainer badgeContainer--visible {{ ($xf.visitor.is_moderator && $xf.session.unapprovedCounts.total) ? ' badgeContainer--highlighted' : '' }}"
                data-badge="{$xf.session.unapprovedCounts.total|number}"
                title="{{ phrase('approval_queue') }}"
                aria-label="{{ phrase('approval_queue')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('approval_queue') }}  </span>
          </a>
        </xf:if>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && !$xf.options.reportIntoForumId && $xf.session.reportCounts.total">
          <a href="{{ link('reports') }}"
            class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--reports badgeContainer badgeContainer--visible {{ ($xf.session.reportCounts.total && ($xf.session.reportCounts.lastBuilt > $xf.session.reportLastRead) OR $xf.session.reportCounts.assigned) ? ' badgeContainer--highlighted' : '' }}"
            data-badge="{{ $xf.session.reportCounts.assigned ? $xf.session.reportCounts.assigned|number . ' / ' . $xf.session.reportCounts.total|number : $xf.session.reportCounts.total|number }}"
            title="{{ $xf.session.reportCounts.lastBuilt ? phrase('last_report_update:')|for_attr . ' ' . date_time($xf.session.reportCounts.lastBuilt) : '' }}"
                aria-label="{{ phrase('reports')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('reports') }}  </span>
          </a>
        </xf:if>
        <xf:if contentcheck="true">
          <a class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--moderatortools" data-xf-click="menu" data-xf-key="alt+m" role="button" tabindex="0" aria-expanded="false" aria-haspopup="true"
                title="{{ phrase('moderator') }}"
                aria-label="{{ phrase('approval_queue')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
            <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('admin_navigation.tools') }}  </span>
          </a>
          <div class="menu menu--structural" data-menu="menu" aria-hidden="true">
            <div class="menu-content">
              <h4 class="menu-header">{{ phrase('admin_navigation.tools') }}</h4>
              <xf:contentcheck>
              <!--[XF:mod_tools_menu:top]-->
              <xf:if is="$xf.visitor.is_admin">
                <a href="{{ base_url('admin.php') }}" class="menu-linkRow" title="{{ phrase('admin_control_panel') }}">{{ phrase('admin_control_panel') }}</a>
              </xf:if>
              <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator">
                <a href="{{ link('approval-queue') }}" class="menu-linkRow">{{ phrase('approval_queue') }}</a>
              </xf:if>
              <xf:if is="$xf.visitor.is_moderator && !$xf.options.reportIntoForumId">
                <a href="{{ link('reports') }}" class="menu-linkRow" title="{{ $xf.session.reportCounts.lastBuilt ? phrase('last_report_update:')|for_attr . ' ' . date_time($xf.session.reportCounts.lastBuilt) : '' }}">{{ phrase('reports') }}</a>
              </xf:if>
              <!--[XF:mod_tools_menu:bottom]-->
              </xf:contentcheck>
            </div>
          </div>
        </xf:if>
        <xf:if is="$xf.visitor.is_admin">
          <a href="{{ base_url('admin.php') }}" class="p-navStaffBar p-navgroup-link p-navgroup-link-staffbar p-navgroup-link--iconic p-navgroup-link--admincp" target="_blank"
                title="{{ phrase('admin') }}"
                aria-label="{{ phrase('reports')|for_attr }}"
                aria-expanded="false"
                aria-haspopup="true">
                <i aria-hidden="true"></i>
          <span class="p-navgroup-linkText">{{ phrase('admin') }}  </span></a>
        </xf:if>
      </xf:contentcheck>
</xf:if>

Lưu lại là xong.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

donquaca

Thượng Đế
Tham gia
04/12/2020
Bài viết
47
Được Like
3
Mình đã làm thành công, thanks
1631475555238.png
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom