resource manager

 1. PVS

  Addon 2x XFRM sort buttons - Nút sắp xếp cho XFRM của XenForo 2

  XFRM sort buttons - Nút sắp xếp cho XFRM của XenForo 2 1.2 Thêm nút sắp xếp XFRM. Add-on này được thiết kế để sử dụng trên các diễn đàn sử dụng XenForo Resource Manager. Tính năng: Các thay đổi CSS có thể được thực hiện trong template andy_xfrmsortbuttons.less. Tất cả phrase bắt đầu...
 2. PVS

  Addon 2x XFRM download history - Lịch sử tải xuống XFRM cho XenForo 2

  XFRM download history - Lịch sử tải xuống XFRM cho XenForo 2 1.2 Cho thấy các thành viên đã tải xuống tài nguyên. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với xfrmdownloadhistory_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x XFRM Resources Layouts (XF2) - Bố cục tài nguyên XFRM cho XenForo 2

  XFRM Resources Layouts (XF2) - Bố cục tài nguyên XFRM cho XenForo 2 1.5.0 Sử dụng add-on này, bạn có thể dễ dàng thay đổi bố cục của resources list. Tính năng: Tùy chọn để bật/tắt bố cục mới Style Properties cho hầu hết mọi yếu tố của bố cục mới Tùy chọn cho phép bạn buộc XFRM lưu biểu...
 4. PVS

  Addon 2x RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM cho XenForo 2

  RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM cho XenForo 2 2.0.2 Với addon này, người dùng với quyền được thiết lập có thể xem người dùng nào đã tải xuống một tài nguyên nhất định thông qua một tab bổ sung trong trang resource view cũng như xem các tài nguyên mà người dùng đã tải xuống thông...
 5. PVS

  Addon 2x RM Marketplace (shop) - Thị trường RM (cửa hàng) cho XenForo 2

  RM Marketplace (shop) - Thị trường RM (cửa hàng) cho XenForo 2 4.3.4 RM Marketplace cho phép bạn và người dùng của bạn bán tài nguyên từ resource manager, như trong thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Sản phẩm kỹ thuật số (dựa trên giấy phép): có hoặc không có gia hạn giấy phép có hoặc...
 6. PVS

  Addon 2x XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2

  XenForo Resource Manager - Trình quản lý tài nguyên cho XenForo 2 2.1.6 XenForo Resource Manager là add-on chính thức cho XenForo 2, cho phép bạn quản lý các tài nguyên như tệp, hướng dẫn, v.v. Resource Manager cho phép bạn thêm và cập nhật tài nguyên rất nhanh chóng và thuận tiện. Ngoài ra...
 7. PVS

  Addon 2x XFRM Info Notice - Thông tin thông báo cho XFRM của XenForo 2

  XFRM Info Notice - Thông tin thông báo cho XFRM của XenForo 2 1.0 Add-on này được sử dụng để hiển thị thông báo trong resource manager của XenForo. Bạn có thể hiển thị tại ba địa điểm khác nhau. 1-Resource Home 2-Resource Category Page 3-Resource View Tính năng: Usergroup Permissions Bật và...
 8. PVS

  Addon 2x Grid layout for XFRM - Tạo layout Grid cho XFRM của XenForo 2

  Grid layout for XFRM - Tạo layout Grid cho XFRM của XenForo 2 1.0 Add-on này cho phép bạn xem layout dạng grid trong XFRM. Đây chỉ là phiên bản addon cho những ai gặp rắc rối khi cài đặt css. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language Slovenian Translation for Resource Manager - Bản dịch tiếng Slovenian cho Resource Manager

  Slovenian Translation for Resource Manager - Bản dịch tiếng Slovenian cho Resource Manager 1.2.0 Beta 2 Đây là bản dịch tiếng Slovenian cho add-on Resource Manager, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Slovenian Sao...
 10. PVS

  Addon 2x Content Ratings for XF2 Resource Manager - Xếp hạng nội dung cho XF2 Resource Manager

  Content Ratings for XF2 Resource Manager - Xếp hạng nội dung cho XF2 Resource Manager 2.1.0 Cung cấp hỗ trợ XFRM cho Content Ratings for XF2. Add-on này là ví dụ về cách mở rộng xếp hạng nội dung để hỗ trợ các loại nội dung bổ sung. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Resource Manager (XFRM)

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Resource Manager (XFRM) 1.1.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Resource Manager. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc...
 12. PVS

  Language Resource Manager of XenForo Language Spanish - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager

  Resource Manager of XenForo Language Spanish - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager 1.0.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Resource Manager. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để...
 13. PVS

  Addon RM Review Management - Quản lý đánh giá RM

  RM Review Management - Quản lý đánh giá RM 1.0.0 Bạn là quản trị viên và bạn cần quản lý bài đánh giá của người dùng hoặc cho phép họ đăng bài đánh giá về bất kỳ tài nguyên nào? Add-on này sẽ hỗ trợ bạn giải pháp này để làm điều đó "RM Review Management". RM Review Management có thể cho phép...
 14. PVS

  Addon XFRM Resources Layout - Bố cục tài nguyên XFRM

  XFRM Resources Layout - Bố cục tài nguyên XFRM 1.0.5 Với add-on này, bạn có thể hiển thị XFRM Resources với các cách khác nhau. Layout mới: Trang Index Resource Manager's Mặc định (Không thay đổi bất cứ điều gì. Nó sẽ vẫn là List View) Grid View Sắp ra mắt... Trang Category Resource...
 15. PVS

  Hướng dẫn Hướng dẫn set quyền Resource Manager cho các usergroup bơ bản

  Hướng dẫn set quyền Resource Manager cho các usergroup bơ bản Hướng dẫn này có thể có ích cho một số bạn. Nếu bạn là một chuyên gia với quyền sử dụng XenForo bạn chắc chắn sẽ không cần nó, do đó, không cần phải lãng phí thời gian của bạn với nó. Trường hợp: Bạn đã có hai loại nhóm thành viên...
 16. PVS

  Addon Resource Search - Tìm kiếm tài nguyên

  Resource Search - Tìm kiếm tài nguyên 1.1 Mô tả: Cho phép tìm kiếm Resource Manager dựa vào category và các lĩnh vực tài nguyên. Nút Resource Search Biểu mẫu Resource Search Kết quả Resource Search Trang Options User Group permissions Tính năng: Hỗ trợ category và lên đến 10 drop...
 17. PVS

  Addon RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM

  RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM 1.1.1 Để kiểm tra danh sách những người tải tập tin đính kèm hoặc tài nguyên của bạn, bạn có thể sử dụng ứng dụng này - "RM Download Tracker". RM Download Tracker là hoàn toàn hữu ích cho bất kỳ người quản trị hay người tải lên theo dõi tình hình...
 18. PVS

  Addon Custom Tab in Threads - Tùy chỉnh tab trong chủ đề

  Custom Tab in Threads - Tùy chỉnh tab trong chủ đề 1.0.4 Add-on này cho phép bạn thêm một tab trong chủ đề của bạn. (Như Resource Manager) Ở v1.0.4: Bây giờ bạn có thể sử dụng tab như một liên kết. Nếu bạn điền trong lĩnh vực liên kết, tab sẽ được sử dụng như một liên kết. Tính năng...
 19. PVS

  Addon RM Marketplace - Thị thường RM

  RM Marketplace - Thị thường RM 3.9.0 Mô tả RM Marketplace cho phép người sử dụng của bạn bán resource từ resource manager, như trong một thị trường! Hỗ trợ ba loại sản phẩm: Các sản phẩm kỹ thuật số (căn cứ vào giấy phép): có hoặc không có giấy phép gia hạn có hoặc không có giấy phép hạn...
Top Bottom