result

 1. PVS

  Addon 2x Hide Poll Results - Ẩn kết quả bình chọn cho XenForo 2 2.2.1

  Hide Poll Results - Ẩn kết quả bình chọn cho XenForo 2 2.2.1 Thêm quyền cơ bản cho user-group để cho phép nội dung cuộc thăm dò sẽ được ẩn. Permissions (mỗi forum) Ẩn kết quả bình chọn Bỏ qua ẩn kết quả bình chọn của bản thân Bỏ qua ẩn kết quả bình chọn của tất cả mọi người Việc đầu tiên sẽ...
 2. PVS

  Addon 2x Hide Poll Results - Ẩn kết quả bình chọn cho XenForo 2

  Hide Poll Results - Ẩn kết quả bình chọn cho XenForo 2 2.2.0 Thêm quyền cơ bản cho user-group để cho phép nội dung cuộc thăm dò sẽ được ẩn. Permissions (mỗi forum) Ẩn kết quả bình chọn Bỏ qua ẩn kết quả bình chọn của bản thân Bỏ qua ẩn kết quả bình chọn của tất cả mọi người Việc đầu tiên sẽ...
 3. PVS

  Addon 2x Search Results with GSE - Kết quả tìm kiếm với GSE cho XenForo 2

  Search Results with GSE - Kết quả tìm kiếm với GSE cho XenForo 2 1.0.2 Add-on này, hoạt động với Google CSE và hiển thị cho kết quả tìm kiếm sử dụng "Công cụ tìm kiếm của Google" và mặc định. Trước khi cài đặt 1. Đi tới Google CSE: https://cse.google.com/cse/create/new và thêm trang web của...
 4. PVS

  Addon Search Results as Threads - Kết quả tìm kiếm như là chủ đề

  Search Results as Threads - Kết quả tìm kiếm như là chủ đề 1.1.0 Khi sử dụng tìm kiếm nhanh của XenForo (như trái ngược với cách sử dụng các hình thức tìm kiếm nâng cao), theo mặc định XenForo thì các kết quả tìm kiếm hiện nay sẽ là các bài viết và chủ đề hỗn hợp. Do đó thường có nhiều kết quả...
Top Bottom