russian

 1. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search XenForo 2

  Russian Language for XenForo Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search XenForo 2 2.1.2 Rev.3 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Enhanced Search của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery XenForo 2

  Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery XenForo 2 2.1.3 Rev 6 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Media Gallery của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manager XenForo 2

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manager XenForo 2 2.1.6 Rev.8 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Resource Manager của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo 2

  Russian Language for XenForo - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo 2 2.1.8 Rev.16 Đây là gói ngôn ngữ cho XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 5. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Importers - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Importers của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Importers - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Importers của XenForo 2 1.0.1 Rev.1 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 6. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manage của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho Resource Manage của XenForo 2 2.0.3 Rev.12 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Resource Manager của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 7. PVS

  Language 2x Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery của XenForo 2

  Russian Language for XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho Media Gallery của XenForo 2 2.0.4 Rev.12 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Media Gallery của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 8. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Nga của XenForo Enhanced Search cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Nga của XenForo Enhanced Search cho XenForo 2 2.0.1 Rev.10 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Enhanced Search của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Russian translation for Minecraft Avatars - Bản dịch tiếng Nga của Minecraft Avatars cho XenForo 2

  Russian translation for Minecraft Avatars - Bản dịch tiếng Nga của Minecraft Avatars cho XenForo 2 1.0.0 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on Minecraft Avatars của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2

  Bản dịch tiếng Nga của XenForo License Verification cho XenForo 2 3.0.0 Beta 6 Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo License Verification của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Nga. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 11. PVS

  Language Russian Language - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo

  Russian Language - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo 1.5.20a Đây là bản dịch tiếng Nga cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 12. PVS

  Language Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Resource Manager

  Russian Language for XenForo Resource Manager - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Resource Manager 1.2.1 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on XenForo Resource Manager, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga...
 13. PVS

  Language Russian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Media Gallery

  Russian translation of XenForo Media Gallery - Bản dịch tiếng Nga cho XenForo Media Gallery 1.0.6 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on XenForo Media Gallery, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập...
 14. PVS

  Language Russian translation for Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search

  Russian translation for Enhanced Search - Bản dịch tiếng Nga cho Enhanced Search 1.1.2 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Enhanced Search, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Enhanced Search trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của...
 15. PVS

  Language Russian translation of Post Macros - Bản dịch tiếng Nga cho Post Macros

  Russian translation of Post Macros - Bản dịch tiếng Nga cho Post Macros 4.0.3 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Post Macros, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Post Macros trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 16. PVS

  Language Russian translation of Unread Post Count - Bản dịch tiếng Nga cho Unread Post Count

  Russian translation of Unread Post Count - Bản dịch tiếng Nga cho Unread Post Count 1.2.0-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Unread Post Count, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Unread Post Count trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin...
 17. PVS

  Language Russian translation of Extend Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Extend Post Ratings

  Russian translation of Extend Post Ratings - Bản dịch tiếng Nga cho Extend Post Ratings 1.0.3-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Extend Post Ratings, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Extend Post Ratings trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập...
 18. PVS

  Language Russian translation of Resource View Count - Bản dịch tiếng Nga cho Resource View Count

  Russian translation of Resource View Count - Bản dịch tiếng Nga cho Resource View Count 1.0.1-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Resource View Count, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Resource View Count trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu...
 19. PVS

  Language Russian translation of Thread Notices - Bản dịch tiếng Nga cho Thread Notices

  Russian translation of Thread Notices - Bản dịch tiếng Nga cho Thread Notices 1.0.0-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Thread Notices, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Thread Notices trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc...
 20. PVS

  Language Russian translation of HTML BBCode - Bản dịch tiếng Nga cho HTML BBCode

  Russian translation of HTML BBCode - Bản dịch tiếng Nga cho HTML BBCode 1.0.8-LP-RUS-1.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on HTML BBCode, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on HTML BBCode trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
Top Bottom