sheet

  1. PVS

    Tutorial 2x [New] Sprite Sheet Emoji - Sprite Sheet biểu tượng cảm xúc cho XenForo 2 1.0

    [New] Sprite Sheet Emoji - Sprite Sheet biểu tượng cảm xúc cho XenForo 2 1.0 Cách cài đặt: Tải về file đính kèm, giải nén và upload vào thư mục /styles/default/xenforo/reactions/emojione. Đầu tiên, chúng ta tạo ra phản ứng dislike. Bây giờ chúng ta sẽ thêm từ sprite mới. Chúc...
Top Bottom