siropu

  1. PVS

    Addon Chat by Siropu - Hệ thống chat bởi Siropu

    Chat by Siropu - Hệ thống chat bởi Siropu 1.25.0.RC4 Tính năng Admin Kích hoạt Chat Kích hoạt Chat Room Kích hoạt Chat Page Hiển thị Room trong navigation Chế độ hiển thị (All Pages, Forums List Above, Forums List Below, Sidebar Below Visitor Panel, Sidebar Bottom, Chat Page Only, Embed) Cho...
Top Bottom