slack

 1. PVS

  Addon 2x [TH] Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2 1.0.3

  [TH] Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2 1.0.3 Biết những gì xảy ra trên diễn đàn của bạn và cập nhật thông tin bằng cách gửi thông báo từ XenForo đến Slack và Mattermost. Thiết lập các hành động bạn muốn nhận thông báo và xác định thêm bằng cách...
 2. PVS

  Addon 2x Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2

  Notifier with Slack integration - Trình thông báo tích hợp với Slack cho XenForo 2 1.0.1 Patch Level 1 Biết những gì xảy ra trên diễn đàn của bạn và cập nhật thông tin bằng cách gửi thông báo từ XenForo đến Slack và Mattermost. Thiết lập các hành động bạn muốn nhận thông báo và xác định thêm...
 3. PVS

  Addon 2x Slack Notify - Thông báo Slack cho XenForo 2

  Slack Notify - Thông báo Slack cho XenForo 2 2.1.1 Đây là một add-on cho XenForo 2.1. Điều này cho phép bạn nhận thông báo như được liệt kê bên dưới trong nhóm/kênh Slack của riêng bạn. Add-on này yêu cầu bạn phải có kênh Slack của riêng mình. Bạn có thể thiết lập một cái bằng cách truy cập...
Top Bottom