spanish

 1. PVS

  Language 2x XenForo 2.0.12 Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo 2

  XenForo 2.0.12 Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo 2 2.0.12 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Language 2x XenForo Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery XenForo 2

  XenForo Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery XenForo 2 2.1.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Media Gallery của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 3. PVS

  Language 2x Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager XenForo 2

  Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager XenForo 2 2.1.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Resource Manager của XenForo 2. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Language Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade

  Español (ESP) Install & Upgrade - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Install & Upgrade 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Install & Upgrade. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Install & Upgrade trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 5. PVS

  Language 2x Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery của XenForo 2

  Media Gallery Spanish Translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Media Gallery của XenForo 2 2.0.4a Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Media Gallery của XenForo 2. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Media Gallery trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập...
 6. PVS

  Language Spanish translation of Change Terms and rules - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rule

  Spanish translation of Change Terms and rules - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rule 1.0.0.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Change Terms and rules. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP >...
 7. PVS

  Language xF1 Español (ESP) TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TaigaChat Pro

  xF1 Español (ESP) TaigaChat Pro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TaigaChat Pro 1.4.7 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on TaigaChat Pro. Vì vậy cần cài đặt add-on TaigaChat Pro trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén...
 8. PVS

  Language 2x Spanish (Tu) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu) cho XenForo Importer

  Spanish (Tu) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu) cho XenForo Importers 1.0.1a Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Tu). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. PVS

  Language 2x Spanish (Ud) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Ud) cho XenForo Importer

  Spanish (Ud) translation of XenForo Importers - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importers 1.0.1a Đây là gói ngôn ngữ cho add-on XenForo Importers của XenForo 2, gói ngôn ngữ này là bản dịch tiếng Tây Ban Nha (Ud). Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 10. PVS

  Language 2x XenForo Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager

  XenForo Resource Manager Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Resource Manager 2.0.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Resource Manager. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Resource Manager trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn...
 11. PVS

  Language 2x XenForo Importer Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importer

  XenForo Importer Spanish translation - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo Importer 1.0.1a Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on XenForo Importer. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on XenForo Importer trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải...
 12. PVS

  Language Spanish Translation for Password Tools - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Password Tools

  Spanish Translation for Password Tools - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Password Tools 1.0.3 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Password Tools. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Password Tools trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống...
 13. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Who Has Visited in last 24h

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Who Has Visited in last 24h 1.5.1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Who Has Visited in last 24h. Vì vậy bạn cần phải cài đặt add-on Who Has Visited in last 24h trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp...
 14. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Reckons Team Google Custom Search

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Reckons Team Google Custom Search 1.0.4 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Reckons Team Google Custom Search, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Reckons Team Google Custom Search trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha...
 15. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Featured Threads & Portal

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Featured Threads & Portal 2.11.0 Đây là bản dịch tiếng Nga cho add-on Featured Threads & Portal, vì vậy trước khi cài đặt bản dịch này các bạn cần phải cài đặt add-on Featured Threads & Portal trước. Cài đặt tệp ngôn ngữ Nga Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn...
 16. PVS

  Language XenForo Language Spanish - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo

  XenForo Language Spanish - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo 1.4.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho XenForo. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn ngữ .xml Chúc các bạn thành...
 17. PVS

  Language Spanish Translation for Quote with avatar - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Quote with avatar

  Spanish Translation for Quote with avatar - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Quote with avatar 8.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Quote with avatar. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-ons và...
 18. PVS

  Language Spanish Translation for Daily Stats - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Daily Stats

  Spanish Translation for Daily Stats - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Daily Stats 1.2.0 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Daily Stats. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp ngôn...
 19. PVS

  Language Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Manager of BB codes and buttons

  Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho Manager of BB codes and buttons 2.3.2 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on Manager of BB codes and buttons. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-ons và import tệp .xml...
 20. PVS

  Language Spanish translation for TinyMCE Quattro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TinyMCE Quattro

  Spanish translation for TinyMCE Quattro - Bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho TinyMCE Quattro 1.7.0.1 Đây là bản dịch tiếng Tây Ban Nha cho add-on TinyMCE Quattro. Cài đặt tệp ngôn ngữ Tây Ban Nha Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Add-ons và import...
Top Bottom