stars

  1. PVS

    Tutorial 2x Change XFMG rating from "stars" - Thay đổi biểu tượng xếp hạng XFMG XenForo 2

    Change XFMG rating from "stars" - Thay đổi biểu tượng xếp hạng XFMG XenForo 2 Thêm CSS vào extra.less -------- hướng dẫn này sử dụng font awesome, nhưng một liên kết hình ảnh cũng nên hoạt động? Đảm bảo thay đổi phần tên biểu tượng và một lần nữa đối với code style và outline tùy thích...
Top Bottom