su dung

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Style Usage Stats in ACP - Thống kê sử dụng style trong ACP cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Style Usage Stats in ACP - Thống kê sử dụng style trong ACP cho XenForo 2.2 2.0.0 Thêm thống kê sử dụng style hàng ngày (ACP > Logs > Statistics) Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 2. PVS

  Addon 2x [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0

  [NICK97] Recently Used Devices - Thiết bị đã sử dụng gần đây cho XenForo 2.2 2.3.0 Nếu bạn muốn đăng xuất từ xa thiết bị hoặc thiết bị bị chặn trong xenforo 2.x. Bây giờ bạn có thể với addon này. Nó sẽ bao gồm đăng xuất thiết bị từ xa, thiết bị bị chặn, thông báo qua email và banner thiết bị...
 3. PVS

  Addon 2x Limit Language Usage - Giới hạn sử dụng ngôn ngữ cho XenForo 2

  Limit Language Usage - Giới hạn sử dụng ngôn ngữ cho XenForo 2 2.0.40 Dựa vào add-on XenForo 1.x để hạn chế việc sử dụng ngôn ngữ nên chúng tôi đã thực hiện phiên bản cho XenForo 2. Nếu bạn muốn sử dụng một gói ngôn ngữ riêng biệt, có thể chỉ cho ACP, và bạn muốn ẩn nó cho khách truy cập, bạn...
 4. PVS

  Addon Use Any Api On Registration - Sử dụng bất kỳ Api vào đăng ký

  Use Any Api On Registration - Sử dụng bất kỳ Api vào đăng ký (anti spam, anti fraud, bất kỳ api) 1.0.7 Đây là một plugin miễn phí và có thể được tải về tại đây. Đối với việc sử dụng API, hãy xem xét việc quyên góp cho các chủ sở hữu của các API mà bạn sử dụng. Điều này cũng được bao gồm trong...
Top Bottom