thay

  1. PVS

    Tutorial 2x Change forum_list title and H1 only - Thay đổi tiêu đề chỉ forum_list và H1 cho XenForo 2

    Change forum_list title and H1 only - Thay đổi tiêu đề chỉ forum_list và H1 cho XenForo 2 Vào Admin CP > Setup > Options > Basic Options > Thay đổi tiêu đề thành tên diễn đàn của bạn. Điều này sẽ được sử dụng nhất quán trên khắp các diễn đàn và bạn muốn giữ tính nhất quán của tên diễn đàn của...
Top Bottom