tiled

  1. PVS

    Tutorial 2x Tiled postbit with icons - Postbit dạng Tiled với biểu tượng cho XenForo 2

    Tiled postbit with icons - Postbit dạng Tiled với biểu tượng cho XenForo 2 Thêm vào extra.less: Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
  2. PVS

    Tutorial 2x Tiled view of forum statistics - Chế độ xem Tiled cho thống kê diễn đàn của XenForo 2

    Tiled view of forum statistics - Chế độ xem Tiled cho thống kê diễn đàn của XenForo 2 Đầu tiên, chuyển vị trí của widget thống kê sang bên dưới hoặc phía trên danh sách các node, vì đoạn code chỉ phù hợp cho các vị trí đó. Thêm vào extra.less...
Top Bottom