tracker

 1. PVS

  Addon 2x Ztense Torrent tracker and H&R - Trình theo dõi Ztense Torrent và H&R cho XenForo 2 2.2.17.4

  Ztense Torrent tracker and H&R - Trình theo dõi Ztense Torrent và H&R cho XenForo 2 2.2.17.4 Add-on này không liên kết với XenForo Ltd. XenTT cung cấp sự tích hợp giữa XenForo và XBT Tracker của Olaf van der Spek. Nó cũng bao gồm dịch vụ cài đặt trình theo dõi XBT miễn phí một lần. Những đặc...
 2. PVS

  Addon 2x AdBlock Detected Tracker & Statistics - Công cụ theo dõi & thống kê phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.4.0

  AdBlock Detected Tracker & Statistics - Công cụ theo dõi & thống kê phát hiện AdBlock cho XenForo 2 1.4.0 AdBlock Detected Tracker & Statistics âm thầm theo dõi những người dùng sử dụng AdBlock. AdBlock Detected Tracker cũng theo dõi khách riêng lẻ cũng như người dùng đã đăng ký. Sử dụng sức...
 3. PVS

  Addon 2x RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM cho XenForo 2

  RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM cho XenForo 2 2.0.2 Với addon này, người dùng với quyền được thiết lập có thể xem người dùng nào đã tải xuống một tài nguyên nhất định thông qua một tab bổ sung trong trang resource view cũng như xem các tài nguyên mà người dùng đã tải xuống thông...
 4. PVS

  Addon RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM

  RM Download Tracker - Trình theo dõi tải về RM 1.1.1 Để kiểm tra danh sách những người tải tập tin đính kèm hoặc tài nguyên của bạn, bạn có thể sử dụng ứng dụng này - "RM Download Tracker". RM Download Tracker là hoàn toàn hữu ích cho bất kỳ người quản trị hay người tải lên theo dõi tình hình...
 5. PVS

  Addon XenTorrent Tracker - Trình theo dõi XenTorrent

  XenTorrent Tracker - Trình theo dõi XenTorrent 1.0 XenTT cung cấp một tích hợp giữa XenForo và XBT Tracker. Nó cũng bao gồm một thời gian miễn phí theo dõi XBT cài đặt dịch vụ. Tính năng chính: Torrent List Page IP Ban Manager Client Ban Manager Freeleech Option (global | mỗi torrent | mỗi...
Top Bottom