urdu

  1. PVS

    Language Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end)

    Urdu language pack - Gói ngôn ngữ tiếng Urdu (chứa phrase front-end) 0.1 Đây là bản dịch tiếng Urdu cho XenForo, trong bản dịch này có chứa phrase front-end. Cài đặt tệp ngôn ngữ Urdu Sao lưu tập tin ngôn ngữ gốc của bạn. Tải xuống tệp .zip và giải nén tệp. Vào ACP > Languages để import tệp...
Top Bottom