verified users

  1. PVS

    Addon 2x [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.5

    [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.5 Add-on thêm huy hiệu cho người dùng đã xác minh trong số người dùng đã đăng ký. Hiển thị danh sách người dùng đã chuyển sang trạng thái người dùng đã được xác minh trên trang Thành viên. Đừng quên quyền của người dùng...
  2. PVS

    Addon 2x [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.2

    [XTR] Verified Users - Huy hiệu người dùng đã xác minh cho XenForo 2 1.0.2 Add-on thêm huy hiệu cho người dùng đã xác minh trong số người dùng đã đăng ký. Hiển thị danh sách người dùng đã chuyển sang trạng thái người dùng đã được xác minh trên trang Thành viên. Đừng quên quyền của người...
Top Bottom