vien

  1. PVS

    Addon Border - Đường viền

    Border - Đường viền 1.5 Mô tả: Thêm một đường viền cho bất kỳ hình ảnh đính kèm trong bài viết. Hình ảnh chưa có đường viền Hình ảnh sau khi thêm đường viền Trang Options Group Permissions Yêu cầu: ImageMagick phải được cài đặt trên máy chủ của bạn. Để kiểm tra nếu ImageMagick đã được...
Top Bottom