xac dinh

  1. Tutorial 2x Identifying and using variables in templates - Xác định và sử dụng các biến trong template XenForo 2

    Identifying and using variables in templates - Xác định và sử dụng các biến trong template XenForo 2 Biến là gì? Nói một cách đơn giản, biến là tên chứa các giá trị. Các giá trị này được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và được sử dụng trong các template để đánh giá và trình bày nội dung và dữ liệu...
  2. Cách xác định vị trí phần tử với thuộc tính position trong CSS

    Cách xác định vị trí phần tử với thuộc tính position trong CSS Trong CSS, các bạn có thể sử dụng thuộc tính position với các giá trị static, fixed, relative, absolute để xác định vị trí phần tử. Các thuộc tính CSS về vị trí phần tử giúp định vị phần tử trong trang, nó cũng sắp xếp phần tử này...
Top Bottom