xenproduct

  1. PVS

    Addon XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct

    XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct 2.0.0 Với XenProduct Manager Categories, các chuyên mục cuối cùng cũng đã được đưa đến XenProduct Manager! Tính năng: Usergroup permissions Block Categories trong sidebar XenProduct Manager Thêm/Chỉnh sửa categories: Title (Tiêu...
Top Bottom