xenresource support large files

  1. PVS

    Addon 2x XenResource Support Large Files - Hỗ trợ tài nguyên tệp lớn XenForo 2 1.0.4

    XenResource Support Large Files - Hỗ trợ tài nguyên tệp lớn XenForo 2 1.0.4 Add-on này cho phép người dùng có thể tải hàng Gigabyte lên tài nguyên mà bạn không cần thay đổi cấu hình máy chủ. Add-on tự động cắt các tệp và tải lên máy chủ. Quyền: Tùy chọn : N/A Chúc các bạn thành công...
Top Bottom