xuc xac

 1. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.4.0 Release Candidate

  [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.4.0 Release Candidate Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc...
 2. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.3.1

  [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.3.1 Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc dựa trên các class...
 3. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.2.0

  [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.2.0 Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc dựa trên các class...
 4. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.1.2

  [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.1.2 Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc dựa trên các class...
 5. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.1.0 RC2

  [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.1.0 RC2 Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc dựa trên các...
 6. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.0.7

  [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.0.7 Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc dựa trên các class...
 7. PVS

  Addon 2x Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2 2.2.1

  Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2 2.2.1 Thêm một xúc xắc cơ bản. Người dùng không thể chỉnh sửa xúc xắc sau khi đã được thêm vào bài đăng, trong khi người kiểm duyệt có thể xóa tất cả xúc xắc trên một bài đăng. Hiển thị xúc xắc dưới bài đăng Chỉnh sửa bài để thêm xúc xắc, người dùng không...
 8. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.0.6

  [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.0.6 Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc dựa trên các class...
 9. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.0.4

  [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.0.4 Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc dựa trên các class...
 10. PVS

  Addon 2x [cv6] Dice Roller - Đổ xúc xắc cho XenForo 2.2 2.0.3

  [cv6] Dice Roller - Con lăn xúc xắc cho XenForo 2.2 2.0.3 Những gì bạn có thể làm với AddOn này: Tạo nhiều con xúc xắc. Không chỉ số, bạn cũng có thể tạo xúc xắc với các chữ cái, số hoặc - nếu bạn đã bật multibyte - bạn có thể thêm cả biểu tượng cảm xúc vào xúc xắc. Tạo quy tắc dựa trên các...
Top Bottom