yttrium

  1. PVS

    Styles 2x Style Yttrium cho XenForo 2

    Style Yttrium cho XenForo 2 2.0.10 Yttrium là một giao diện tối cho XenForo 2, lấy cảm hứng từ yếu tố Yttri. Yttri là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Y và số nguyên tử 39. Đây là một kim loại chuyển tiếp kim loại bạc tương tự hóa học với thelanthanides và nó thường được phân loại là "nguyên tố...
  2. PVS

    Styles Style Yttrium cho Xenforo

    Style Yttrium cho Xenforo 1.5.9 Yttrium là một style tối lấy cảm hứng từ nguyên tố Yttrium. Yttrium là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Y và số nguyên tử 39. Nó là một kim loại chuyển tiếp màu bạc kim loại hóa học tương tự thelanthanides và nó thường được phân loại như là một "yếu tố đất hiếm"...
Top Bottom