administrator

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Granular Administrator Permissions - Quyền quản trị viên chi tiết cho XenForo 2.2 2.0.0

  [OzzModz] Granular Administrator Permissions - Quyền quản trị viên chi tiết cho XenForo 2.2 2.0.0 Điều này bổ sung hơn chục quyền quản trị viên mới. Yêu cầu: XenForo 2.2+ Quyền đã thêm: Menu cài đặt: Quản lý nhà cung cấp tài khoản được kết nối Menu diễn đàn: Khả năng xử lý hàng loạt...
 2. PVS

  Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.3.1

  Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.3.1 Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator. AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng. Giới thiệu...
 3. PVS

  Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.3.0

  Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.3.0 Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator. AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng. Giới thiệu...
 4. PVS

  Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.2.1

  Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.2.1 Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator. AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng. Giới thiệu...
 5. PVS

  Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.2.0

  Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.2.0 Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator. AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng. Giới thiệu...
 6. PVS

  Addon 2x Granular Administrator Permissions - Quyền quản trị viên chi tiết cho XenForo 2

  Granular Administrator Permissions - Quyền quản trị viên chi tiết cho XenForo 2 1.1.2 Add-on bổ sung 14 quyền quản trị viên mới: Manage thread reply bans Manage custom thread fields Batch threads capability Delete server error logs Tool access Manage connected account providers Import/Export...
 7. PVS

  Addon 2x Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2

  Can Warn Staff - Có thể cảnh báo Staff cho XenForo 2 2.1.0 Cho phép người dùng có thể cảnh báo moderator và administrator. AdminCP truy cập rõ ràng là có thể bỏ qua bất kỳ cảnh báo đưa ra, và cảnh báo họ có thể được chỉnh sửa hoặc xóa bỏ tùy thuộc vào các điều khoản cho người dùng. Giới thiệu...
Top Bottom